bite

bite
{bait}
I. 1. захапвам, хапя, ухапвам, гриза
to BITE the dust падам повален/победен, умирам
to BITE one's lips прехапвам устнй (oт вълнение, яд, за да не npuxна от смях и пр.)
what is biting you? какво тe тревожи/мъчи/гризе? to have something to BITE on прен. имам нещо определено да върша/проучвам
2. захапвам въдицата, кълва, прен. оставям се да ме подведат, лапвам въдицата
3. жиля, ужилвам, ощипвам
4. попарвам (за слана)
5. разяждам (за киселина) (обик. с in)
6. изк. ецвам, гравирам
7. паря, смъдя, лютя
8. скачвам се, закачвам се, скопчвам се
the wheels BITE won't BITE колелата боксуват
once bitten twice shy парен каша духа
bitten with обхванат/заразен от (ентусиазъм и пр)
bite at посягам да захапя/ухапя
bite off отхапвам
I could BITE my tongue off съжалявам/пукам се от яд (не съм казал нещо)
to BITE someone's head/nose off отговарям рязко/гневно на някого
II. 1. ухапване. ужилване, ощипване
2. ухапано/ужилено място
3. хапка, хапване
to have a BITE хапвам си малко
without BITE or sup ни ял, ни пил
4. остър/парлив вкус, прен. острота, парливост, язвителност (на стил и пр.)
5. кълване (по въдицата за риоа)
6. тех. скачване. закачване. захващане, скопчване, зъболекарство захапка
to put the BITE on someone ам. sl, измъквам пари от някого
* * *
{bait} v (bit {bit} ; bit, bitten {bitn}) 1. захапвам; хапя,(2) n 1. ухапване. ужилване, ощипване: 2. ухапано/ ужилено мя
* * *
хапка; ухапване; хапя; ухапвам; щипя; ям; ужилване; ръфам; скачване; скачвам; ожилвам; попарвам; похапка; жиля; захапвам; залък; късче;
* * *
1. bite at посягам да захапя/ухапя 2. bite off отхапвам 3. bitten with обхванат/заразен от (ентусиазъм и пр) 4. i could bite my tongue off съжалявам/пукам се от яд (не съм казал нещо) 5. i. захапвам, хапя, ухапвам, гриза 6. ii. ухапване. ужилване, ощипване 7. once bitten twice shy парен каша духа 8. the wheels bite won't bite колелата боксуват 9. to bite one's lips прехапвам устнй (oт вълнение, яд, за да не npuxна от смях и пр.) 10. to bite someone's head/nose off отговарям рязко/гневно на някого 11. to bite the dust падам повален/победен, умирам 12. to have a bite хапвам си малко 13. to put the bite on someone ам. sl, измъквам пари от някого 14. what is biting you? какво тe тревожи/мъчи/гризе? to have something to bite on прен. имам нещо определено да върша/проучвам 15. without bite or sup ни ял, ни пил 16. жиля, ужилвам, ощипвам 17. захапвам въдицата, кълва, прен. оставям се да ме подведат, лапвам въдицата 18. изк. ецвам, гравирам 19. кълване (по въдицата за риоа) 20. остър/парлив вкус, прен. острота, парливост, язвителност (на стил и пр.) 21. паря, смъдя, лютя 22. попарвам (за слана) 23. разяждам (за киселина) (обик. с in) 24. скачвам се, закачвам се, скопчвам се 25. тех. скачване. закачване. захващане, скопчване, зъболекарство захапка 26. ухапано/ужилено място 27. хапка, хапване
* * *
bite [bait] I. v (bit [bit]; bit, bitten [bitn]) 1. захапвам; хапя; ухапвам; to \bite the dust падам победен, прен. целувам земята; падам на бойното поле; падам от кон; умирам; преставам да съществувам; 2. впивам се, врязвам се, притискам силно, забивам се; the belt bit her flesh коланът се впиваше в тялото ѝ; 3. захапвам (въдицата); прен. налапвам въдицата, хващам се, оставям се да ме подведат, лъжа се, измамвам се; 4. жиля; ужилвам; щипя; ущипвам; лютя (и прен.); the wind bit his face вятърът щипеше лицето му; 5. попарвам (за слана); ослане́н; посърнал, клюмнал; 6. разяждам (за киселина - обикн. с in); 7. изк. ецвам; 8. въздействам силно, правя силно впечатление на, повлиявам на; the recession started biting into the industry рецесията започна да се отразява (негативно) върху индустрията; 9. тех. скачвам се, закачвам се, хващам; the wheels won't \bite колелата буксуват; \bite on that! добре си помисли за това, да ти е обица на ухото; what's biting you? какво те яде? какво те притеснява; to be bitten бивам излъган, изигран, измамен, заблуден, надхитрен; once bit(ten) twice shy парен каша духа; to \bite s.o.'s head off отвръщам рязко и грубо, сопвам се; bitten with the enthusiasm заразен от ентусиазма на; to \bite the bullet заемам се с неприятно задължение; to \bite o.'s lip (tongue) глътвам си думите, не казвам това, което ми е на езика; II. n 1. ухапване, ужилване, ощипване; the wind has a \bite вятърът щипе (жули); his bark is worse than his \bite не е толкова опасен, колкото изглежда; 2. ухапано, ужилено, ощипано (мястото, раната); 3. остра болка (физическа и душевна); 4. залък, къс, хапка, малко ядене; to have a \bite хапвам си; a \bite of bread малко хлебец; I haven't had a \bite to eat нищичко не съм ял; to make two \bites at a cherry правя два опита в нещо; получавам втори шанс; to take a \bite out of отнемам, намалявам; набутвам (заделена сума); 5. остър, парлив вкус; прен. острота, сила, язвителност, сарказъм (на стила и пр.); his criticism lacks \bite в критиката му няма острота (злъчност); 6. кълване по въдицата (за риба); 7. тех. скачване, закачване; 8. pl измама, лъжа́; подвеждане; заблуда, въдица.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • bite — ou bitte [ bit ] n. f. • 1584; du norm. bitter « boucher », de l a. scand. bita « mordre » ♦ Vulg. Pénis. ⊗ HOM. Beat, bit, bitte. ● bitte ou bite nom féminin (ancien français abiter, copuler, de bitter à, toucher à, de l ancien scandinave bita,… …   Encyclopédie Universelle

 • Bite — (b[imac]t), v. t. [imp. {Bit} (b[i^]t); p. p. {Bitten} (b[i^]t t n), {Bit}; p. pr. & vb. n. {Biting}.] [OE. biten, AS. b[=i]tan; akin to D. bijten, OS. b[=i]tan, OHG. b[=i]zan, G. beissen, Goth. beitan, Icel. b[=i]ta, Sw. bita, Dan. bide, L.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Bite — Bite, n. [OE. bite, bit, bitt, AS. bite bite, fr. b[=i]tan to bite, akin to Icel. bit, OS. biti, G. biss. See {Bite}, v., and cf. {Bit}.] 1. The act of seizing with the teeth or mouth; the act of wounding or separating with the teeth or mouth; a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • bite — ► VERB (past bit; past part. bitten) 1) use the teeth to cut into something. 2) (of a snake, insect, or spider) wound with a sting, pincers, or fangs. 3) (of a fish) take the bait or lure on the end of a fishing line into the mouth. 4) (of a tool …   English terms dictionary

 • bite — bite, gnaw, champ, gnash are comparable when they mean to attack with or as if with the teeth. Bite fundamentally implies a getting of the teeth, especially the front teeth, into something so as to grip, pierce, or tear off {bite an apple deeply} …   New Dictionary of Synonyms

 • bite — [baɪt] noun [countable] COMPUTING another spelling of byte * * * Ⅰ. bite UK US /baɪt/ verb [I] ● start/begin to bite Cf. start/begin to bite …   Financial and business terms

 • Bite Me — is typically used as an idiomatic expression of discontent or aggravation toward another party. It may also refer to: * Bite Me , a song by Detroit based rock band Electric Six on their second album Senor Smoke * Bite Me (song), a song from the… …   Wikipedia

 • BiTE — (acronym for bi specific T cell engagers ), a class of specific modified antibodies that direct a host s T cells cytotoxic activity against diseased cells (e.g cancer cells).Several products that have come under close scrutiny in a few… …   Wikipedia

 • bite — [bīt] vt. bit [bit] bitten [bit′ n] or biting [ME biten < OE bītan < IE base * bheid , to split, crack > BEETLE1, BITTER, L findere, to split (see FISSION)] …   English World dictionary

 • bite — [n1] injury from gripping, tearing chaw*, chomp*, gob*, itch*, laceration, nip, pain, pinch, prick, smarting, sting, tooth marks*, wound; concept 309 bite [n2] mouthful of food brunch, drop, light meal, morsel, nibble, nosh*, piece, refreshment,… …   New thesaurus

 • bite at — ˈbite at [transitive] [present tense I/you/we/they bite at he/she/it bites at past tense bit at past participle bitten at] …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”